Shopping Basket:   0 items


Welsh Second Language


WJEC GCSE Cymraeg Ail Iaith Welsh 2nd Language: Revision Guide

This title will be available from Friday 27 October, 2017.

You can preorder this title below if a price is shown, or you can sign up for an evaluation copy (see button below).Author(s): Enfys Thomas, Richard Roberts, Tina Thomas


awarding body: WJEC


level: GCSE


isbn: 978-1-911208-47-1


£15.99       

Due Autumn 2017

This comprehensive new Revision Guide provides students with detailed revision skills and study support as they progress through the Welsh Second Language course to practise the skills required for all four units of the specification

Entered into the WJEC official endorsement process, and written by experienced authors, examiners and practising teachers, it offers high quality support you can trust

Provides a practical unit-by-unit approach, ensuring that students have focused coverage of the required language skills

Offers spontaneous speaking and translation practice throughout to allow students to perfect these crucial skills

Units 1 & 2 are supported by links to digital files to enable further practice of speaking and listening skills and help to ensure students are fully prepared for their non-examination assessment

Plenty of practice questions and tasks with exemplar responses to see where extra marks can be gained

 

Mae'r Canllaw Adolygu newydd cynhwysfawr hwn yn darparu myfyrwyr gyda sgiliau adolygu manwl a chymorth astudio wrth iddynt symud ymlaen trwy'r cwrs Cymraeg Ail Iaith i ymarfer y sgiliau angenrheidiol ar gyfer y pedair uned yn y fanyleb

Mae wedi’i ymrwymo i broses gymeradwyo swyddogol CBAC, a’i ysgrifennu gan awduron profiadol, arholwyr ac athrawon ymarfer ac yn cynnig cymorth o ansawdd uchel y gallwch ymddiried ynddo

Mae’n darparu dull ymarferol uned fesul uned, gan sicrhau bod gan y myfyrwyr drosolwg ffocws o'r sgiliau iaith sydd eu hangen

Mae’n cynnig ymarfer siarad digymell ac ymarfer cyfieithu drwy gydol y cwrs i alluogi myfyrwyr i berffeithio'r sgiliau hanfodol hyn

Mae unedau 1 a 2 yn cael eu cefnogi gan gysylltiadau i ffeiliau digidol i alluogi arfer pellach o sgiliau siarad a gwrando ac yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu paratoi'n llawn ar gyfer eu hasesiad diarholiad 

Digon o gwestiynau ymarfer a thasgau gydag ymatebion enghreifftiol i weld ble gellir ennill marciau ychwanegol

 

 

Contents

Section 1 Preparing for the exam

General revision hints

Strategies for understanding language

Skimming and scanning

Linguistic requirements

Key word glossary

Section 2 Exam Units

Unit 1 Oral response to a visual stimulus

Unit 2 Communicating with others

Unit 3 Narrative, specific and instructional

Unit 4 Descriptive, creative and imaginative

Section 3 Extra Resources

Practice scripts

Test yourself

Bibliography & useful texts

 

Cynnwys

Adran 1 Paratoi ar gyfer yr arholiad

Help i adolygu

Strategaethau deall iaith

Sgimio a sganio

Gofynion ieithyddol

Geirfa allweddol

Adran 2 Unedau arholiad

Uned 1 Ymateb llafar i sbardun gweledol

Uned 2 Cyfathrebu ag eraill

Uned 3 Adroddiadol, penodol a chyfarwyddiadol

Uned 4 Disgrifiadol, creadigol a dychmygus

Adran 3 Adnoddau Ychwanegol

Sgriptiau ymarfer

Profwch eich hun

Llyfryddiaeth a Llyfrau defnyddiol

 

Authors

Enfys Thomas, Richard Roberts, Tina Thomas