Shopping Basket:   0 items


Welsh Second Language


WJEC GCSE Cymraeg Ail Iaith: Rev Guide (Lang Skills & Practice)

Author(s): Enfys Thomas, Richard Roberts, Tina Thomas


awarding body: WJEC


level: GCSE


isbn: 978-1-911208-47-1


Pages: 209pp


£16.99       

 

"The book contains bilingual practice questions and examples for the various aspects of the specification. It is a very good revision guide for pupils but also an excellent resource for teachers. The book is easy to follow and the tips and revision aids are extremely useful. An excellent resource for pupils and teachers, ardderchog!"  5 star Amazon review


Endorsed by WJEC, this is a detailed and comprehensive guide full of ideas and suggestions to help students develop their key Welsh language skills. With a wide range of solo, pair and group tasks and activities throughout, it is ideal for reinforcing exam skills across all four units of the WJEC GCSE Welsh Second Language specification.

FREE specially commissioned films to support Units 1 & 2. Click to view the Video Resources.

 

Take a look!
 

 


Endorsed by WJEC and written by experienced authors, examiners and practising teachers, it offers high quality support you can trust

Provides a practical unit-by-unit approach, ensuring that students have focused coverage of the required language skills

Offers spontaneous speaking and translation practice throughout to allow students to perfect these crucial skills

Specially commissioned films available online provide extra support in speaking and listening for Units 1 and 2 of the specification

Plenty of practice questions and tasks with exemplar responses to see where extra marks can be gained

 

Wedi ei gymeradwyo gan CBAC, mae hwn yn ganllaw manwl a chynhwysfawr sy'n llawn syniadau ac awgrymiadau i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg allweddol. Gydag ystod eang o dasgau a gweithgareddau uniogol, pâr a gr?p a gweithgareddau drwyddi draw, mae'n ddelfrydol ar gyfer atgyfnerthu sgiliau arholiad ar draws y pedair uned o fanyleb TGAU Cymraeg Ail Iaith CBAC.

Wedi'i gymeradwyo gan CBAC, a’i ysgrifennu gan awduron profiadol, arholwyr ac athrawon ymarfer ac yn cynnig cymorth o ansawdd uchel y gallwch ymddiried ynddo

Mae’n darparu dull ymarferol uned fesul uned, gan sicrhau bod gan y myfyrwyr drosolwg ffocws o'r sgiliau iaith sydd eu hangen

Mae’n cynnig ymarfer siarad digymell ac ymarfer cyfieithu drwy gydol y cwrs i alluogi myfyrwyr i berffeithio'r sgiliau hanfodol hyn

Mae'r ffilmiau a gomisiynwyd yn arbennig i gynnig cymorth ychwanegol wrth siarad a gwrando yn Unedau 1 a 2 y fanyleb ar gael ar-lein

Digon o gwestiynau ymarfer a thasgau gydag ymatebion enghreifftiol i weld ble gellir ennill marciau ychwanegol

 

Contents:

Section 1 Preparing for the exam

General revision hints

Strategies for understanding language

Skimming and scanning

Linguistic requirements

Key word glossary

Section 2 Exam Units

Unit 1 Oral response to a visual stimulus

Unit 2 Communicating with others

Unit 3 Narrative, specific and instructional

Unit 4 Descriptive, creative and imaginative

Section 3 Extra Resources

Practice scripts

Test yourself

Bibliography & useful texts

 

Cynnwys:

Adran 1 Paratoi ar gyfer yr arholiad

Help i adolygu

Strategaethau deall iaith

Sgimio a sganio

Gofynion ieithyddol

Geirfa allweddol

Adran 2 Unedau arholiad

Uned 1 Ymateb llafar i sbardun gweledol

Uned 2 Cyfathrebu ag eraill

Uned 3 Adroddiadol, penodol a chyfarwyddiadol

Uned 4 Disgrifiadol, creadigol a dychmygus

Adran 3 Adnoddau Ychwanegol

Sgriptiau ymarfer

Profwch eich hun

Llyfryddiaeth a Llyfrau defnyddiol

 

Authors:

Enfys Thomas  is an experienced teacher and Head of Department and Local Education Authority teaching advisor. She has organised and delivered CPD training for teachers in both primary and secondary sectors, locally and nationally. Enfys has created digital interactive resources to assist in the learning and teaching of Welsh Second Language, and authored a number of books and training packs for use at KS3 and KS4.

Richard Roberts is an experienced teacher and local education authority advisory teacher.  He was National Training Adviser and Coordinator for the Welsh Language in Education at WJEC where he was responsible for the professional development of teachers of Welsh and Welsh Second Language.  He has authored training packs and delivered training throughout Wales and beyond.

Tina Thomas is Head of the Welsh Department at Greenhill School, Tenby. She is Leader of Welsh Second Language for ERW and delivers CPD sessions for teachers locally and nationally. Tina has created resources for the National Grid for Learning; authored the learning pack ‘Camau C?l’ designed for latecomers to the language and she has contributed extensively to the HWB website. An experienced examiner, Tina helped to develop and is Principal Examiner for GCSE Welsh Second Language.